Política de Protecció de Dades
Les dades personals recollides a través del web www.samuralla.com o del nostre correu electrònic samurallatossa@hotmail.com són objecte de tractament automatitzat i s'incorporen als nostres fitxers titularitat de Sa Muralla, qui alhora n'és el responsable. Pel que fa a la tramesa de correus electrònics o bé d'altres comunicacions a Sa Muralla, això implica el consentiment exprés del Client a la inclusió de les seves dades de caràcter personal en els nostres fitxers automatitzats.
 
El Client pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d'acord amb allò previst a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i altres normatives aplicables a l'efecte, mitjançant la tramesa per correu ordinari d'una sol·licitud per escrit a la següent adreça:
 
RESTAURANT SA MURALLA • Portal, 16 •  Tel 972 341 128 • 17320 TOSSA DE MAR
A la sol·licitud, s'hi haurà d'acompanyar el nom i els cognoms de la persona, a més de la fotocòpia del seu DNI.
RESTAURANT SA MURALLA · Portal, 16 · Tel 972 341 128 · 17320 · TOSSA DE MAR · samurallatossa@hotmail.com